Intentieverklaring mentorschap

 
Het mentorschap [1] draait om een waardevolle professionele relatie tussen de mentor en mentee. Het is een proces van geven en nemen. Zowel de mentor als mentee gaan met respect voor elkaars tijd en toewijding om.

Door een formulier te ondertekenen en daarmee de randvoorwaarden (zie onderstaande model intentieverklaring mentorschap) te onderschrijven gaan de mentor en mentee akkoord met de afspraken rond het mentorschap (o.a. betreffende vertrouwelijkheid, communicatie en evaluatie). Het formulier helpt ook bij het maken van een afsprakenplanning voor de mentorschapssessies.

Als de mentor en mentee gekoppeld zijn ontvangen beide partijen, ter ondertekening, een intentieverklaring van de procesfacilitator Majorie van der Cingel. 

Model intentieverklaring

Naam mentor:
Naam mentee:
Voorgenomen 1e afspraak:
Frequentie van de bijeenkomsten:
Plaats van de bijeenkomsten:
In het algemeen duurt een bijeenkomst …. minuten.
Bereikbaarheid mentor (tel.):
Bereikbaarheid mentee (tel.):

Wanneer er onvoorziene omstandigheden zijn waardoor een afspraak tussen ons niet kan doorgaan dan informeren we elkaar als het mogelijk is…..uur van tevoren. Als er zich tijdens het traject zich iets voordoet waardoor we onverwacht minder kunnen afspreken, bespreken we dit open met elkaar. 

Wij (de mentor en mentee) spreken hierbij af dat alles wat we tijdens de sessies bespreken strikt vertrouwelijk blijft. We komen overeen dat alles wat wij bespreken tussen ons blijft, tenzij we elkaar schriftelijk toestemming geven om onderdelen met anderen te bespreken.

De mentee maakt na iedere bijeenkomst een kort reflectieverslag over het gesprek en de voortgang van de doelen.

Als het proces voor één van beide partijen niet naar wens verloopt, kan de procesfacilitator om advies en bemiddeling worden ingeschakeld. 

[1] Een professionele relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen waarin een ervaren en enthousiaste huisarts (de mentor) zijn kennis en ervaring deelt met een minder ervaren collega (de mentee) om te werken aan kennis, vaardigheden, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Randvoorwaarden mentorschap

 • De beide huisartsen bespreken wat het mentorschap voor hen inhoudt gezien hun eigen situatie.
 • De mentor en mentee hebben een gezamenlijk beeld en visie op het mentorschap.
 • Het is duidelijk wat beide huisartsen verwachten van het mentorschap, de leerdoelen zijn duidelijk, deze zijn vastgelegd in een mentorschapsplan.
 • Alles wat besproken is tussen de mentee en mentor, blijft strikt vertrouwelijk en blijft tussen hen, tenzij zij beiden schriftelijk toestemming geven om bepaalde onderdelen met anderen te bespreken.
 • De huisarts die de begeleiding biedt is geen collega uit de Hagro of uit de wijk waar de huisarts werkt. Het kan wel handig zijn als de mentor de omgeving enigszins kent.
 • De huisarts die de begeleiding biedt heeft meer dan vijf jaar werkervaring.
 • De huisarts die de begeleiding geeft neemt deel aan een korte training ter voorbereiding op het mentorschap. De huisarts krijgt hiervoor 3 accreditatiepunten.
 • De beide huisartsen plannen in het half jaar-negen maanden dat het mentorschap plaatsvindt tijd vrij om gezamenlijk tijd door te brengen, te werken aan de doelen van het mentorschap, eventueel zonder direct plan samen te zijn in de werkomgeving (om kennis waar de mentor zich niet bewust van is over te dragen) en te reflecteren.
 • Een procesfacilitator begeleidt het proces van mentorschap.
 • De huisartsenkringen betalen de ontwikkeling van materialen en de procesfacilitator. Het mentorschap is onbetaald – als regel geldt: van leden voor leden. Leden van de huisartsenkring kunnen mentor worden en aan de andere kant gebruik maken van de mentoren.
 • De mentees betalen € 150 voor deelname aan het traject. 

Handtekening mentor:

Handtekening mentee: