SCEN

 
 
SCEN
SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De SCEN-artsen geven informatie over euthanasie, bijvoorbeeld over juridische, ethische of communicatieve aspecten of over de medische-technische uitvoering van de euthanasie. Huisartsen, verpleeghuisartsen en medisch specialisten kunnen bij de (dienstdoende) SCEN-arts terecht voor het aanvragen van de wettelijk verplichte consultatie door een afhankelijke en deskundige collega.

Werken als SCEN-arts: intensief en inspirerend!

Met de jaarlijkse stijging van euthanasiemeldingen neemt ook het beroep op SCEN-artsen toe. Daarom zoeken we met name voor de SCEN regio Zuid-Limburg, maar ook voor Midden- en Noord-Limburg. Heeft u interesse ? Raadpleeg dan deze uitgebreide informatie !

Wat maakt werk van SCEN-arts zo verrijkend ?
Lees artikel in De Dokter, nr. 7 oktober 2015

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland

SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De SCEN-artsen geven informatie over euthanasie, bijvoorbeeld over juridische, ethische of communicatieve aspecten of over de medische-technische uitvoering van de euthanasie. Huisartsen, verpleeghuisartsen en medisch specialisten kunnen bij de (dienstdoende) SCEN-arts terecht voor het aanvragen van de wettelijk verplichte consultatie door een afhankelijke en deskundige collega.
Voor het aanvragen van een SCEN-consult belt u:

  • SCEN Noord- en Midden-Limburg: 020-5923324
  • SCEN Zuid-Limburg: 020-5923396 

Consult aanvragen

Wanneer u het SCEN-nummer belt, krijgt u een telefonist(e) van de telefooncentrale aan de lijn. Deze benadert de dienstdoende SCEN-arts, die u weer terugbelt op een tijdstip die hem het beste uitkomt. Geef aan de telefonist(e) door onder welk telefoonnummer u goed bereikbaar bent.
Hoe helderder uw vraagstelling aan de SCEN-arts is, hoe beter het advies zal zijn. Bereid uw gesprek met de SCEN-arts daarom goed voor.
De SCEN-arts toetst bij een consultatie of aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. Het is dus mogelijk dat hij een negatief advies geeft. Doe daarom dus nooit een toezegging over euthanasie of hulp bij zelfdoding aan de patiënt, maar wacht het advies van de SCEN-arts af. Indien u reeds een toezegging heeft gedaan, brengt u zichzelf én uw collega SCEN-arts in een lastige positie.
SCEN-artsen zijn ook deskundig op het gebied van palliatieve zorg, maar verlenen geen specifiek palliatief consult.

Steun

SCEN-artsen geven informatie over euthanasie, bijvoorbeeld over juridische, ethische of communicatieve aspecten, of over de medisch-technische uitvoering. Hij heeft echter niet de intentie om langdurige begeleiding te geven tijdens het proces voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van euthanasie. Bij een steunvraag gaat het over het algemeen om een kort eenmalig contact. Indien u wilt bespreken hoe de uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding (emotioneel) is verlopen, kunt u ook bij SCEN terecht.

Consultatie

U kunt bij SCEN terecht voor het aanvragen van de wettelijk verplichte consultatie door een onafhankelijke en deskundige collega, de zogenaamde ‘second opinion’.
Een consultatie heeft een toetsend karakter. Als behandelend arts legt u aan de patiënt uit waarom het consult van een andere onafhankelijke arts noodzakelijk is. Tevens bent u degene die verslag uitbrengt aan de patiënt over de conclusie van de consultatie. Neem tijdig contact op met de dienstdoende SCEN-arts en houd er rekening mee dat uw collega ook tijd moet vrijmaken. Dit kan betekenen dat mogelijk pas de volgende dag of later een consultatie kan worden uitgevoerd.
Consulteer niet te vroeg. Zolang de patiënt(e) nog geen concreet en weloverwogen verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft gedaan (bijvoorbeeld omdat het lijden nog draaglijk is), lijkt een consult minder zinvol. Afnemende cognitieve of communicatieve functies en dergelijke kunnen een goede reden zijn om wel vroegtijdig te consulteren. De consultatie kan dan in de lijn van de besluitvorming geplaatst worden en zonodig met een kort consult afgerond worden.
De SCEN-arts bezoekt de patiënt(e) en maakt een beredeneerd schriftelijk verslag met conclusie van zijn bevindingen. Soms is een persoonlijke visitatie onmogelijk, bijvoorbeeld doordat het ziekteproces onverwacht snel verergert. Dit ontslaat u als behandelend arts niet van de plicht een onafhankelijke arts te consulteren. U zal een en ander goed moeten motiveren in uw verslag.
U behoudt als behandelaar te allen tijde uw eigen professionele verantwoordelijkheid en bent niet verplicht het advies van de consulent te volgen.

Tot slot

Een SCEN-arts is geen behandelend, maar een toetsend arts. Hij zal nooit de uitvoering van de euthanasie of hulp bij zelfdoding van u overnemen.
U bent niet verplicht euthanasie te verrichten en de patiënt heeft geen recht op euthanasie. Een arts kan zich altijd beroepen op gewetensbezwaren. Wel mag dan van de arts verwacht worden dat hij medewerking verleent aan de patiënt bij het zoeken naar een arts, waar hij wel met zijn verzoek terecht kan.
U dient patiënten/ familieleden niet door te verwijzen voor informatie en advies naar het SCEN-telefoonnummer. De SCEN-artsen zijn uitsluitend in te schakelen door (huis)artsen.
Meer info vindt u op de website van de KNMG

Huisartsenkring Limburg

Huisartsenkring Limburg verzorgt voor de KNMG de werkzaamheden voor de SCEN-organisatie in Limburg. In Limburg zijn 2 groepen SCEN-artsen actief: Noord/Midden-Limburg en Zuid-Limburg.
Vier maal per jaar organiseert de Kring consulentbijeenkomsten waarin de SCEN-artsen ervaringen uitwisselen en geanonimiseerde consultverslagen bespreken onder begeleiding van een NHG-supervisor. Daarnaast coördineert de Kring het opstellen van de dienstroosters.